Klauzula informacyjna (RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie „RODO” uprzejmie informujemy co następuje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63, lok. 117,
  02-091 Warszawa, tel.  (22) 116-60-27.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych, e-mail: fundacja.rozwoju@wum.edu.pl,
  tel.  (22) 116-60-27.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać:
 • w celu realizacji umów;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z zadań statutowych Administratora;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w związku z wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie może być np. dokonywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń na wypadek obrony przed potencjalnymi Pana/Pani roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych – nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – gdy przetwarzanie następuje na podstawie a 6 ust. 1 lit. e) lub f), tj. gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych może być obowiązkiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą może być zobowiązana do ich podania (np. w celu dokonania rozliczeń i dopełnienia obowiązków podatkowo-księgowych). Podanie danych osobowych może być również w konkretnych przypadkach konieczne dla zawarcia i realizowania umowy, której jest Pani/Pan stroną. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ich podanie jest dobrowolne.
 5. Przysługuje Panią/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.