Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2019 dla doktorantów i studentów

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM w dniu 14 grudnia 2018 roku rozpatrzył wnioski o stypendia wyjazdowe:

–   8 wniosków studentów ( 7 wniosków- I WL, 1-wniosek – II WL)

–   12 wniosków doktorantów (6 wniosków- I WL, 1 wniosek- II WL, 2 wnioski-WLD, 3 wnioski-WF)

Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1.Spełnienia wymogów formalnych (właściwe i kompletne wypełnienie wniosku)

2.Ocenę merytoryczną uwzględniającą:

–  wykaz publikacji

–  wykaz otrzymanych nagród i wyróżnień

–  aktywności społeczne w organizacjach samorządowych

–  aktywności naukowe w kołach/towarzystwach naukowych

–  realizowane kierunki/projekty badawcze

–  opinię Władz Uczelni, opiekunów naukowych lub promotorów

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków Zarząd Fundacji postanowił w roku 2018 przyznać:

– 2 stypendia wyjazdowe dla studentów

Laureatami są:

Krzysztof Bartkowiak –  I Wydział Lekarski

 Paweł Matryba –  I Wydział Lekarski

– 2 stypendia wyjazdowe dla doktorantów

Laureatami są:

Karolina Grąt –  I Wydział Lekarski

Krzysztof Ozierański –  I Wydział Lekarski

Wszyscy Laureaci mają znaczący dorobek naukowy w postaci  IF z prezentacji wyników swoich prac. Są kierownikami lub wykonawcami projektów naukowych. Ich doświadczenie naukowe obejmowało również staże naukowe. W przeszłości otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za osiągnięcia naukowe. Byli członkami komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych, biorą aktywny udział w pracach organizacji studenckich, doktoranckich i towarzystw naukowych.

Gratulujemy Laureatom

mgr Małgorzata Kozłowska – Prezes Zarządu

prof. Małgorzata Olszewska – członek Zarządu

prof. Jacek Szaflik – członek Zarządu

Comments are closed.