Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 §1.

Postanowienia ogólne

  1. Celem konkursu jest przyznanie naukowych stypendiów wyjazdowych na wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych dla doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach podnoszenia umiejętności i uzupełnienia wiedzy w zakresie nowych technik badawczych, terapeutycznych i diagnostycznych.
  2. Informacja o konkursie na stypendia jest ogłaszana corocznie na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez Zarząd Fundacji, z podaniem trybu i zasad konkursu oraz wysokości stypendium.
  3. Środki finansowe na stypendia pochodzą ze środków Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  4. Lista laureatów oraz sprawozdania naukowe stypendystów z wyjazdów zamieszczane są na stronie internetowej Fundacji.

§2.

Komisja konkursowa

  1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie, po dokonaniu oceny zgłoszonych wniosków.
  2. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
  3. Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§3.

Konkurs

  1. Konkurs kierowany jest wyłącznie do:
  • uczestników studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • studentów wszystkich Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  1. Do zgłaszania kandydatów do konkursu uprawnieni są wyłącznie:
  • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • w przypadku uczestników studiów doktoranckich – kierownicy  studiów doktoranckich,
  • w przypadku studentów – dziekani odpowiednich Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  1. Osoby przystępujące do Konkursu składają wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczenie o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w formie papierowej i elektronicznej.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium zawierać musi:
  • dane osobowe
  • życiorys naukowy, uwzględniający wykaz publikacji, główne kierunki badawcze, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach samorządowych lub towarzystwach naukowych, realizowanych projektów badawczych,
  • opinię opiekuna naukowego lub promotora rozprawy naukowej,
  • wskazanie zagranicznego ośrodka naukowego, w którym zaplanowano odbycie stażu.
  1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Fundacji, kandydaci uzyskują we własnym zakresie potwierdzenie o gotowości przyjęcia ich przez placówkę zagraniczną. Kandydat, który nie przedstawi wymaganej zgody w czasie 30 dni kalendarzowych od uzyskania stypendium, traci stypendium.
  2. Osoby, które otrzymały stypendium są zobowiązane do złożenia sprawozdania, nie później niż 30 dni kalendarzowe po powrocie z wyjazdu (ew. z opinią promotora lub opiekuna naukowego).
  3. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Laureatem Konkursu.

Comments are closed.