Statut

STATUT

FUNDACJI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 1.

 1. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, dalej określany jako „Fundator”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Pawła Matusiaka, notariusza w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 22 marca 2017 roku za nr rep. A 614/2017.
 2. Na podstawie niniejszego Statutu, zmienia się nazwę Fundacji, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że Fundacja otrzymuje nazwę „Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
 3. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy na język angielski: „Medical University of Warsaw Foundation”.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 5. Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 5. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3.
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak (logo) Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI
4.
Celem Fundacji jest:
 • gromadzenie środków na utrzymanie i rozwój oraz realizację zadań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • wspieranie rozwoju kadry naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • wspieranie rozwoju medycyny,
 • popularyzacja wiedzy o zdrowiu wśród lekarzy, personelu medycznego oraz ogółu społeczeństwa,
 • wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny oraz wymiany naukowej,
 • wspieranie lekarzy i innego personelu medycznego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • wspieranie inicjatyw systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • wspieranie działań samorządu terytorialnego prowadzonych na rzecz ochrony zdrowia.
5.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • współpracę z władzami publicznymi, izbami lekarskimi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, społecznymi i zawodowymi, samorządowymi i innymi stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą oraz twórcami, przemysłem, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami prawnymi,
 • nawiązywanie kontaktów z ośrodkami medycznymi lub badawczymi w kraju i za granicą,
 • udzielanie grantów badawczych,
 • organizowanie konkursów w celu wyłonienia stypendystów,
 • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za wyróżniające się prace naukowe,
 • tworzenie i wdrażanie profesjonalnych i etycznych procedur medycznych,
 • działalność naukową, badawczą i oświatową,
 • działalność kulturalną i charytatywną,
 • działalność reklamową i promocyjną związaną z realizacją celów Fundacji,
 • wspieranie, także finansowo, rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • wspieranie, także finansowo, działalności innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zgodna z celami Fundacji,
 • świadczenie fachowego doradztwa w kwestiach związanych z ochroną zdrowia,
 • wykonywanie prac naukowych, badawczych oraz ekspertyz i innych dokumentów na rzecz podmiotów gospodarczych, państwowych i samorządowych i innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych,
 • sponsorowanie działalności dobroczynnej i charytatywnej, jeśli są zgodne z celami Fundacji,
 • członkostwo w organizacjach zrzeszających instytucje polskie i zagraniczne o celach zgodnych z celami Fundacji,
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
6.
 1. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 12.000,00 zł, z czego na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnia się 3.000,00 zł.
 2. Niezależnie od ust. 1, majątek Fundacji stanowią rzeczy ruchome oddane na jej własność przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, jak również pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 3. Fundacja lokuje majątek na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach w spółkach, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek.
 4. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej połowy jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
7.
Dochody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji, dotacji i grantów osób prawnych i fizycznych,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 • prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 • zbiórek publicznych.
8.
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być przeznaczone i użyte na realizację wszystkich sposobów realizacji celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
9.
 1. Dla osiągnięcia celów, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  (PKD 68.20.Z),
 • organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce
  (PKD 82.30.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
 • działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 • reklama (PKD 73.1),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 1. Fundacja prowadzi niezależną gospodarkę finansową i rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
10.
Organami Fundacji są:
 • Rada Programowa,
 • Rada Wspierająca,
 • Rada Honorowa,
 • Zarząd Fundacji.
RADA PROGRAMOWA
11.
 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji, wyposażonym dodatkowo w kompetencje kontrolne i nadzorcze.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 członków. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne związane z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym tj. poszczególnymi wydziałami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, względnie innymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez Fundatora na 4 letnią kadencję, przy czym mogą być w każdym czasie odwołani na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 • opiniowanie programów działalności Fundacji,
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji,
 • wskazywanie potrzeby podjęcia przez Fundację działań w określonych obszarach,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 1. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku braku Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
RADA WSPIERAJĄCA
12.
 1. Rada Wspierająca jest organem doradczym Fundacji.
 2. Członkami Rady Wspierającej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Członkowie Rady Wspierającej są powoływani przez Zarząd Fundacji na roczną kadencję.
 4. Członkiem Rady Wspierającej może być podmiot określony ust. 2, który wspiera Fundację finansowo lub rzeczowo w stopniu określonym uchwałą Zarządu Fundacji.
 5. Do zadań Rady Wspierającej należy w szczególności doradztwo w zakresie wskazywania nowych dochodów Fundacji oraz pomoc w ich pozyskiwaniu.
 6. Przepisy §11 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.
RADA HONOROWA
13.
 1. Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.
 2. Członkami Rady Honorowej mogą być osoby fizyczne o wybitnych osiągnięciach w dziedzinach objętych działalnością Fundacji, powszechnie znane i szanowane.
 3. Członkowie Rady Honorowej są powoływani przez Fundatora na wniosek Zarządu Fundacji na 4 letnią kadencję, przy czym mogą być odwołani na umotywowany wniosek Zarządu Fundacji w razie zaprzestania spełniania przesłanek określonych w ust. 2.
 4. Do zadań Rady Honorowej należy w szczególności dbanie o wizerunek Fundacji oraz współpraca z otoczeniem społecznym na rzecz Fundacji.
 5. Przepisy §11 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.
ZARZĄD FUNDACJI
14.
 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Zarząd składa się z nieparzystej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób fizycznych związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym tj. poszczególnymi wydziałami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, względnie innymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 4. Członek Zarządu Fundacji, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze Statutem Fundacji, może być odwołany przez Fundatora, na umotywowany wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa również na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
 • śmierci.
15.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zadań i kompetencji innych organów Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • wytyczanie zadań Fundacji,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 • uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów działania Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, dotacji, odznak, nagród i wyróżnień Fundacji,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
16.
 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
 2. Fundator podejmuje decyzję o wykonywaniu funkcji Członka Zarządu w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz ustala wysokość wynagrodzenia.
17.
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głosem rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na miesiąc.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej jednoczesnej dwustronnej komunikacji i identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
 5. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo zasady jego działania.
18.
 1. Do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu (jednoosobowo) lub co najmniej dwóch pozostałych członków Zarządu (łącznie).
 2. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Programowej.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI
19.
     Zmiany Statutu, w tym celu Fundacji, dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji i Rady Programowej.
20.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator wyznaczony przez ten organ.
 4. W ramach czynności likwidacyjnych osoby zobowiązane do jej przeprowadzenia:
 • zgłaszają rozpoczęcie likwidacji do sądu rejestrowego,
 • wzywają wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 • sporządzają bilans otwarcia likwidacji oraz listę wierzycieli,
 • sporządzają Plan finansowy likwidacji i Plan zaspokojenia zobowiązań,
 • ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania oraz spieniężają majątek Fundacji,
 • przekazują wskazanym podmiotom środki majątkowe pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli,
 • zgłaszają zakończenie likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
 • przekazują dokumenty fundacji do archiwum państwowego.
 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany – z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach – instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
21.
 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kadencje dotychczasowych organów Fundacji nie ulegają zmianie ani skróceniu. Organy Fundacji wykonują swój mandat i dotychczasowe kompetencje do końca okresu, na który zostały powołane.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc dotychczasowy Statut Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
17 grudnia 2022 r.